Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viameelt meelt
4382 5949 600
Reposted fromPoranny Poranny viaanybodyshit anybodyshit
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
0058 3f92
Reposted fromkicak kicak viaabsolutiv absolutiv
7211 db1a
Reposted fromkyte kyte viatazniebieskimi tazniebieskimi
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viatazniebieskimi tazniebieskimi
5048 8f60
Reposted fromtosiaa tosiaa viatazniebieskimi tazniebieskimi
0175 7c90 600
Reposted fromyannim yannim viatazniebieskimi tazniebieskimi
6558 f56d
Reposted fromGIFer GIFer viay-xcv-y y-xcv-y
4639 39ac 600
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaabsolem absolem
3160 6c2c 600
Kraków.
Reposted fromikari ikari viaabsolem absolem
1520 d128
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapatos patos
6992 4f4d 600
0568 5049 600
Reposted fromhelloword helloword viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl